მომხმარებლის დაცვა

კომპანიის მხრიდან ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტის დარღვევის ან მომსახურებით უკმაყოფილების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ პრეტენზია ზეპირი, წერილობითი ან ელექტრობული ფორმით.

პრეტენზიის წერილობითი ფორმით დაფიქსირება შესაძლებელია ჩვენს ნებისმიერ ფილიალში/კრედიტ ბუტიკში.

პრეტენზიის ზეპირი ფორმით დასაფიქსირებლად, გთხოვთ დაგვიკავშირდით სატელეფონო ცენტრში : 2 02 20 20

მომხმარებლისთვის სასარგებლო ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp/ და ცხელ ხაზზე - (995 32) 2406406


პრეტენზიის დაფიქსირების ფორმა:

პრეტენზიის განხილვის მაქსიმალური ვადა განისაზღვრება განმცხადებლის მომართვისა და იდენტიფიკაციიდან არაუგვიანეს ერთი თვის ვადისა.