სიახლეები

იდეათონი - „ტექნოლოგიების და მეწარმეობის სფეროში ქალთა როლის გაძლიერება„

იდეათონი - „ტექნოლოგიების და მეწარმეობის სფეროში ქალთა როლის გაძლიერება„

27 ნოემბერი 2019

ფინანსური ჩართულობის ორგანიზაცია კრისტალმა პარტნიორობა გაუწია გაეროს ქალთა ორგანიზაციას „მეწარმეობის სფეროში ქალთა როლის გაძლიერების“ მიმართულებით.

სწო­რედ გენ­დერუ­ლი პრობ­ლე­მის მოგ­ვა­რე­ბა­სა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ცნო­ბი­ე­რე­ბის დო­ნის ამაღ­ლე­ბას ემ­სა­ხუ­რე­ბო­და იდე­ა­თონ­ი, სადაც სტუდენტებმა წარმოადგინეს თავიანთი ბიზნეს იდეები.

იდე­ა­თო­ნის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გახ­და პრო­ექ­ტი S4W.GE (Society for Women) - პლატ­ფორ­მა, რო­მე­ლიც სა­ერ­თო ინ­ტე­რე­სე­ბის მქო­ნე ქა­ლებს, პო­ტენ­ცი­ურ პარტნი­ო­რებ­თან ერ­თად სა­მე­წარ­მეო საქ­მი­ა­ნო­ბის და­წყე­ბის მიზ­ნით, აკავ­ში­რებს ერ­თმა­ნეთ­თან, აძ­ლევს მათ სა­შუ­ა­ლე­ბას, მო­ი­ძი­ონ ახა­ლი საქ­მი­ა­ნი კონ­ტაქ­ტე­ბი და ასე­ვე მო­ი­პო­ვონ სხვა­დას­ხვა ტი­პის სა­ჭი­რო რე­სურ­სე­ბი ინ­ვეს­ტო­რე­ბის­გან. მომ­ხმა­რებ­ლებს ექ­ნე­ბათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, გა­ნა­თავ­სონ სა­კუ­თა­რი იდე­ე­ბი ან უკვე მზა პრო­დუქ­ტე­ბი და წა­რუდ­გი­ნონ და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ მხა­რე­ებს.

იდე­ა­თო­ნის ჟი­უ­რის წევ­რე­ბი იყ­ვნენ: მიკ­რო­სა­ფი­ნან­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცია „კრის­ტა­ლის“ გა­რე­მოს­დაც­ვი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი პრო­ექ­ტე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლი მაია ქო­ბა­ლია, „შპს“ გრი­ფი­ნის“ აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი დი­რექ­ტო­რი ქე­თე­ვან ვა­ჩი­ბე­რი­ძე, „ეი პი ემ ტერ­მი­ნალს ფო­თის“ სწავ­ლე­ბი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის მე­ნე­ჯე­რი ნინო გო­გუ­ა­ძე, სა­ქარ­თვე­ლოს ინო­ვა­ცი­ე­ბი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სა­ა­გენ­ტოს“ ინო­ვა­ცი­ე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტი ალექ­სან­დრე ღვინ­ჯი­ლია და „ლა­ბის“ წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ანა კა­ჭი­უ­რი.