ყიდვა გაყიდვა
EUR 1 1
USD 1 2.2856
RUB 1 1
TRY 1 1
BUY
EUR 2.5802
USD 2.2856
RUB 3.5265
TRY 0.7781

კომპანიის სიახლეები